LII sesja Rady MiejskiejLII sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 listopada 2005r. tj. wtorek o godz. 10.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście przy ul. Górnej 1.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/142/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 grudnia 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności oraz gruntów, budynków lub ich części i budowli nabytych w celu prowadzenia wyłącznie działalności gospodarczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, w których dokonano remontu elewacji zewnętrznej budynku.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/229/04 z dnia 1 grudnia 2004r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/233/04 z dnia 1 grudnia 2004r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia sołectwa – osada.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany preliminarza wydatków związanych z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok” stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/244/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2004 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz osobom fizycznym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVII/67/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrym Mieście z dnia 30 września 1983 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrym Mieście.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Dobrym Mieście.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.  1. Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Zrób to pierwszy!0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!